Jak Spravne Napojit Ipu U Zdi Na Oplechovani

Jak spravne napojit ipu u zdi na oplechovani

Jak spravne napojit ipu u zdi na oplechovani

zobrazit 11 fotek

Podle čeho vybíráme komínový systém?

Podle druhu připojeného spotřebiče (typ a světlá šířka vložek), výšky komínového tělesa, účinné výšky komínového tělesa a také podle potřebné výšky komínového tělesa nad rovinou střechy.

Jak spravne napojit ipu u zdi na oplechovani

Důležité je však také správné provedení komína. Nezapomeňte, že při vyhoření sazí v komínové vložce vznikají teploty 1.000 až 1.300 °C, které neodborně postavený komín nevratně poškodí.

Navíc může dojít i k požáru.

Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme při stavbách komínů?

Výběr materiálu komínového systému

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny tvarovky komínového systému s otvory pro vložení komínové vložky, by měl odpovídat materiálu použitému při zdění budovy.

U starších domů, kdy často vkládáme nový komín do průduchu starého zděného komína (pokud to samozřejmě jeho světlá šířka dovolí) není tento problém markantní, u novostaveb jde však o zásadní rozhodnutí.

Vyzdíváte dům keramickými tvarovkami? Použijte stejný materiál tvarovek i pro komín. Vyzdíváte pórobetonem (např. Ytong)?

Poradíme vám, jak předělat půdu na podkroví

Použijte komínové tvarovky ze stejného materiálu.

Stejně tak je důležité vybrat vhodný materiál komínové vložky. Například pro vytápění tuhými palivy jsou ideální vložky šamotové.

How to buy a canadian ipo

Průměr komínového průduchu

Průměr komínového průduchu se stanovuje výpočtem.

Průměr kouřovodu (vyústění spalin ze spotřebiče) je přitom roven průměru komínového průduchu. Nelamte si však hlavu počítáním. Každý spotřebič vyžaduje konkrétní průměr kouřovodu a podle toho vybíráme i komínový systém.

Jak spravne napojit ipu u zdi na oplechovani

U otevřených krbů je to pak 20 až 30 cm, u kachlových kamen 18 až 20 cm a krbových vložek 16 až 20 cm.

Založení komína

První komínovou tvárnici stavíme na vybetonovaný sokl, který musí být tak vysoký, aby první tvárnice začínala nad úrovní budoucí podlahy včetně podlahové krytiny.

Opačně je to chyba. Mnohdy stavebníci nepočítají s tím, že na základový beton a hydroizolaci přijde ještě další vrstva betonu a izolace tepelná a také podlahová krytina.

Otázky ohledně natavení lepenky (IPY)

Tloušťka skladby budoucí podlahy se přitom v konkrétních případech liší!

Založení komína nad úrovní podlahy je důležité pro větrací mřížky, které přivádějí vzduch do kanálků zadního odvětrání. Čím větší je předpoklad tvorby kondenzátu uvnitř komínového průduchu, tím vyšší musí sokl být, nikoli naopak. Vyústění odvodu kondenzátu tak bude dostatečně vysoko nad čistou podlahou, což umožní vytvoření zápachové uzávěry (sifonu - jako u umyvadel, vany či sprchového koutu), kterou bude kondenzát odváděn do jímky či kanalizace.

Vytvoření soklu si můžeme zjednodušit vybetonováním jedné komínové tvárnice. Horní strana soklu musí být naprosto vodorovná. Další tvárnice nesmíme na sokl pokládat, dokud beton soklu dostatečně nevytvrdne. Stavbu komína prostě neuspěchejte. Výška soklu je též důležitá pro napojení spotřebiče paliv na komín kouřovodem, které musí být alespoň 149 cm od spodní úrovně soklu, resp.

od povrchu čisté podlahy.

Jak spravne napojit ipu u zdi na oplechovani

Tento rozměr se však liší podle typu spotřebiče.

Pozor na volné kanálky zadního odvětrání s mřížkami

Otvor pro mřížku na zadní odvětrávání nesmí chybět, jelikož může vlhkost pronikat přes stěnu komínové vložky do komínového pláště.

Rohy tvárnic komínového pláště jsou proto opatřeny kanálky pro zadní odvětrání.

Kvalitní zateplení

Ty musí zůstat po celé výšce komína volné. Umožňují proudění vzduchu od paty komína. V kanálcích nesmí být napadaná malta, která by je ucpala. Stejně tak nesmíme kanálky ucpat špatně položenou izolací.

Průměr komínového průduchu

Kanálky se nesmí zalévat betonem ani vyztužovat ocelovou armaturou.

U zakončení komína je třeba ukončit tepelnou izolaci alespoň 60 mm pod horní hranou poslední tvárnice. Vzduch tak může proudit ze zadního odvětrání do volného prostoru. Mezeru je však třeba překrýt kónickým vyústěním.

Špatně položené šamotové vložky

Šamotové vložky musí být v komíně správně orientovány.

Spojují se na pero a drážku – pero musí být vždy nahoře a drážka dole, nikdy naopak! Vložky musí být přesně postavené do drážek. Spoje přitom musíme vyplnit a vytřít spárovací hmotou.

Nesmí se používat cementová malta!

Provedení prostupů komínového tělesa a spojení se stěnou

V žádném případě nesmíme provést prostup stropem bez tvárnic.

Prostup provedený použitím pouhé vložky je natolik fatální chybou, že takový komín nesmí být puštěn do provozu.

Renaissance cap greenwich funds ipo etf

Kromě požárních rizik je pak navíc nefunkční zadní odvětrání.

Průchod komína půdou či podkrovím může být dalším problémem, komín se zde totiž nesmí dotýkat konstrukce krovu – minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm.

V půdních prostorách může být komín navíc obezděn maloformátovými cihlami.

A pozor, mezi komínem a stěnou, ale i obezdívkou v půdních prostorách musí být dilatační mezera alespoň 5 mm, kterou můžeme vyplnit například akrylátovým tmelem.

Omítání komína

Před omítáním musíme spoje komínového pláště nejprve překrýt síťkou a teprve potom až komín omítneme.

A pozor, je třeba, aby vždy zůstala v místě napojení kouřovodu alespoň 1 cm dilatační spára mezi šamotovým dílem a omítkou.

#074 Spodní vrstva izolace rovné střechy nad garáží - Dodavatel: DEK a.s. - Svépomocí ŽIVĚ

Stejně je třeba umožnit dilataci při napojování komínových dvířek. Nad rámečkem komínových dvířek necháme alespoň 3 cm široký volný prostor pro dilataci.

Zaústění kouřovodu do komína v nevhodné výšce

Vždy záleží na typu spotřebiče, kterým budeme vytápět.

Nevynechejte statika

Jemu přizpůsobíme výšku zaústění kouřovodu. Pokud je nehybný kotel položen přímo na podlaze místnosti, má být výška zaústění 1,6 až 2,1 metru nad zemí, u závěsného kotle 2,1 až 2,4 metru, v případě krbu a krbové vložky 1,8 až 2,4 metru.

Přesnou výšku napojení nám vždy sdělí výrobce či prodejce daného spotřebiče. Tyto údaje by též měla znát topenářská firma, která nám kotel zapojí.

Sbi usa forex rate

Kouřovod smí být ke komínu napojen pouze na jedné ze 4 bočních stran komínové tvárnice a sopouch nikdy nesmí procházet rohem komína.

Zatékání do komína

Klimatická vlhkost může po konstrukci komína zatékat do interiéru. Zásadní je kvalitní odizolování prostupu komína střechou.

Prostup musíme důsledně utěsnit a zvenčí komín oplechujeme. Až poté pokládáme kolem komína střešní krytinu. Komín musíme navíc shora utěsnit před každou přestávkou ve výstavbě, jinak konstrukce zvlhne.

Především tepelná izolace mezi vložkou a vnitřní stěnou komínového tělesa nesmí přijít do styku s vlhkostí – ztratila by své izolační vlastnosti a vznikly by tepelné mosty. Výstavbu komína zakončíme umístěním komínové stříšky na hlavu komína. Bráníme tak pronikání nadměrného množství srážek do komínové vložky. Konkrétní typy stříšek jsou součástí konkrétních komínových systémů.

Spojování tvárnic

Pokud stavíme komín za horkého počasí, je třeba tvárnice vlhčit, jinak se cementová malta nespojí dostatečně.

Co nesmíte udělat při stavbě komína

Spoj tvárnic musí být pevný a neprodyšný, vrstva malty musí být tenká a malta nesmí obsahovat kamínky – proto se používají speciální směsi prodávané v papírových pytlích.

Výška komínového tělesa

Výška komínového tělesa je definována vyhláškou 410/2003. Vyústění komínového tělesa nad střechou by mělo být 0,5 m nad hřebenem střechy kvůli rozptylu spalin.

Spaliny nesmí pronikat zpět do interiéru okny.

Zdroj použitých fotografií a obrázků: www.shutterstock.com, www.ciko-kominy.cz